052-323636

התקשרו עכשיו

052-323636

שלחו הודעה

שיטות טיפול באוטיזם בעזרת כלבים טיפוליים

כלבים טיפוליים לאוכלוסיה אוטיסטית בישראל

 

שיטות טיפול באוטיזם וטיפול בעזרת בעלי חיים (AAT = Animal-Assisted Therapy) הוא התערבות מוכוונת מטרה, שבה בעל חיים העומד בקריטריונים מוגדרים מהווה חלק אינטגרלי מתהליך הטיפול. AAT  נועד לשפר תפקוד פיזיולוגי, חברתי, רגשי ו/או קוגניטיבי של האדם. הוא מתבצע במגוון סביבות, באופן קבוצתי או פרטני. תהליך זה מתועד ועובר הערכה.

בספרות הסוקרת התערבויות טיפוליות הנעזרות בבעלי חיים, כלבים זוהו באופן עקבי כבעל החיים עם התועלות הרבות ביותר לאדם. בני אדם וכלבים חולקים היסטוריה משותפת ארוכת שנים. כלבים היו בעלי החיים הראשונים שבויתו ומילאו תפקיד חשוב ביחסים בין בני אדם לסביבתם. במשך אלפי שנים עזרו הכלבים לאדם במגוון משימות כגון: ציד, דיג, רעיית צאן ושמירה, ובמאה שנים האחרונות, כלבים החלו לקחת חלק גם בתחום הטיפולי, ולא בכדי. מערכת היחסים הסימביוטית והקרובה בין כלבים ובני אדם נובעת בין היתר מהעובדה כי הן בני אדם והן כלבים הינם חיות חברתיות מטבען, וכלבים מותאמים לצרכים החברתיים של בני אדם בצורה מופלאה.

בעשורים האחרונים, התפתחו ברחבי העולם התערבויות טיפוליות בעזרת כלבים באוכלוסיות רבות ומגוונות, הן אוכלוסיות של אנשים שהתפתחותם תקינה – בעיקר ילדים וזקנים, והן אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בין היתר אוכלוסיה אוטיסטית. בארץ לעומת זאת, תחום הטיפול בעזרת כלבים עדיין בחיתוליו ונמצא בפער אדיר בהשוואה לעולם המערבי.

שיטות טיפול באוטיזם

שיטות טיפול באוטיזם על ידי כלבי שירות לאוכלוסיה אוטיסטית

“תקנת חיית שירות” להלן: https://www.gov.il/he/departments/general/service_animals
קובעת כי יש לאפשר לאדם עם מוגבלות להשתמש בשירות הציבורי תוך הסתייעות בחיית שירות. לבקשת נותן השירות, על האדם להציג “תעודה או סימן” המעיד על היות החיה חיית שירות.

עם זאת, בפועל, התקנה אינה נאכפת, כך שלא באמת מתקיימת בארץ הסדרה של חיית שירות, פרט לכלבי נחיה לעיוורים. העדר חקיקה מקיפה הכוללת את כל בעלי המוגבלויות שיכולים להסתייע בכלבי שירות, הופכת את השימוש בכלב שירות למוגבל. כך למשל, כלב שירות של ילד אוטיסט, לא יכול להתלוות אליו לבית הספר, לקניון השכונתי, או לקופת החולים אלא אם מוסדות אלו נתנו את אישורם באופן פרטני לאחר בקשת המשפחה. בהעדר השתתפות כלב השירות בשגרה היומיומית המלאה של הילד, הכוללת את כלל המרחב הציבורי, תרומתו מצטמצמת משמעותית.

תקנון העבודה הסוציאלית בישראל, המכונה תע”ס, הוא קובץ תקנות מפורט, הבא להסביר ולהסדיר את החוקים הקיימים בענייני רווחה במדינת ישראל. כיום, רק כלבי שירות לעיוורים מוכרים ע”י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, וכלולים בתע”ס (הוראה 6.2 – כלבי נחיה לאנשים עם עיוורון).

בנוסף, המדינה מסבסדת כלבי שירות רק עבור אוכלוסיית העיוורים, בעיקר באמצעות השתתפות (מצומצמת) בעלות הכשרת הכלב והשתתפות בעלות אחזקתו השוטפת (קצבה לאחזקת כלב נחיה). עלות הכשרת כלב שירות יכולה להגיע עד עשרות אלפי ש”ח, כך שרק בודדים מהאוכלוסיות המיוחדות האחרות, כולל אוכלוסיה אוטיסטית, מסוגלים לממן באופן פרטי התערבות טיפולית זו.

 

הרחבת החקיקה והמימון הממשלתי לכלבי שירות לכלל האוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, כולל האוכלוסיה האוטיסטית, הינה הכרחית לצורך השוואת הזכויות של כלל האוכלוסיות המיוחדות, ובנוסף, כך גם המדינה לחסוך עלויות שונות אשר משולמות כיום לאוכלוסיות אלה עבור טיפולים רפואיים וגמלות שונות של הביטוח הלאומי.

 

כלבנות טיפולית לאוכלוסיה אוטיסטית

שב”ן הינם שירותי בריאות נוספים המוצעים על-ידי קופות החולים למבוטחיהן עבור תשלום נוסף. השב”ן אינו כולל שירותים הניתנים במסגרת סל הבריאות. השירותים הנוספים המוצעים על ידי כל קופה לחבריה הינם שירותים וולונטריים (רצוניים), וכל חבר קופה יכול להחליט אם  הוא מעוניין לרכוש אותם תמורת תשלום נוסף. קופות החולים משווקות את תכניות השב”ן, מעניקות את הכיסויים הכלולים בו, וגובות את התשלום הנוסף עבורן (לדוגמא: כללית מושלם/פלטינום).

שיטות טיפול באוטיזם המוצעים במסגרת השב”ן בקופות השונות , תחת התפתחות הילד, כוללים בין היתר:רכיבה טיפולית, שחיה טיפולית וספורט טיפולי, וכן טיפול ביצירה והבעה, טיפול באמצעות אמנות חזותית, טיפול במוסיקה, טיפול באמצעות תנועה ומחול, טיפול באמצעות דרמה/פסיכודרמה, טיפול באמצעות ספרות/ביבליותרפיה.

קופת חולים “מכבי” הינה היחידה (נכון לחודש אפריל 2021) המציעה גם תרפיה באמצעות בעלי חיים.

מאחר ורכיבה טיפולית היא שיטה הנכללת במסגרת טיפול בעזרת בעלי חיים (AAT = Animal-Assisted Therapy) ומוצעת על-ידי קופות החולים במסגרת השב”ן, הרי שאין שום מניעה (ולא צריכה להיות שום מניעה) שכלבנות טיפולית, שאף היא שיטת טיפול בעזרת בעלי חיים (רק עם כלבים ולא סוסים), לא תקבל מעמד זהה ותיכלל במסגרת השירותים המוצעים בטיפולי שב”ן בקופות החולים השונות. זאת בייחוד לאור העובדה כי כפי שצוין לעיל, בספרות הסוקרת התערבויות טיפוליות הנעזרות בבעלי  חיים, כלבים זוהו באופן עקבי כבעל החיים עם התועלות הרבות ביותר לאדם, בין היתר לאוכלוסיה האוטיסטית.

 

Search
Generic filters

עמותת “כלבים שעושים טוב” גאה לקחת חלק בתוכנית “מישהו לגור איתו” ונרגשת לקראת שידור פרק הבכורה ביום רביעי 3.5, 21:45

דילוג לתוכן